ประชุมคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

0
ประชุมคณะกรรมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประธานที่ประชุม : พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
Share.

About Author

%d bloggers like this: