ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความชรา ในสังคมไทยปัจจุบัน โดย นางสาวกาญจนาณัฐ ชนะศักดิ์

0

ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความชราในสังคมไทยปัจจุบัน
A STUDY ON BUDDHIST DOCTRINE FOR OLDNESS ROBLEM SOLUTION IN MODERN THAI SOCIETY
โดย นางสาวกาญจนาณัฐ ชนะศักดิ์

รายละเอียด

[gview file=”http://www.nbc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/A-STUDY-ON-BUDDHIST-DOCTRINE-FOR-OLDNESS-ROBLEM-SOLUTION-IN-MODERN-THAI-SOCIETY.pdf”]
Share.

About Author

%d bloggers like this: