ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2560

0
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2560 โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม 
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
Share.

About Author

%d bloggers like this: