Tuesday, October 3

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ “สัมฤทธิ์ พันธุ์ค้า” ครั้งที่ 6

0
วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560  สำนักงานมูลนิธิสัมทธิ์ พันธุ์ค้า จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียน มีความประพฤติเรียบร้อย กตัญญูรู้คุณบิดามารดา ที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 2 ทุน นายชนกันต์ นกพุ่ม นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ นายฉัตรชัย มูลแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์
ณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
Share.

Comments are closed.