ประกาศการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

0
ประกาศการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
**หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่ห้องบัณฑิตศึกษา อาคารหลวงพ่อคูณ หรือ โทร. 083-4883016 (ดิเรก) , 087-7319199 (พระเอกจิตต์)
ประกาศการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
**หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่ห้องบัณฑิตศึกษา อาคารหลวงพ่อคูณ หรือ โทร. 083-4883016 (ดิเรก) , 087-7319199 (พระเอกจิตต์)
Share.

About Author

%d bloggers like this: