Tuesday, January 18

คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

0
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๑๐๘/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์
ให้ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์
Share.

%d bloggers like this: