คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๙๗๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

0
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๙๗๓/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อภิชญาณัฐโศภา อบสิน อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดวิทยาเขตนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Share.

About Author

%d bloggers like this: