แนะแนวการศึกษา โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และ โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย (ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์), นายทรงเกียรติ เม่นสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และ โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี