Wednesday, December 7

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนพยุหะวิทยา และโรงเรียนพยุหะพิทยาคม

0
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดยอาจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์, นายทรงเกียรติ เม่นสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ, นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ณ โรงเรียนพยุหะวิทยา(วัดเข้าแก้ว) และโรงเรียนพยุหะพิทยาคม อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
Share.

%d bloggers like this: