Sunday, July 14

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์

0
วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี พระครูสิริคีรีรักษ์, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการกล่าวให้โอวาท และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตามบริบทสังคม จังหวัดนครสวรรค์” บรรยายและสาธิตการใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมในเณงเรียน โดย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Share.

Comments are closed.