สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาดูงานเทศบาลนครสวรรค์

0

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในเรื่องโครงสร้างการบริหารและการจัดการ ตลอดจนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทษบาลนครสวรรค์ โดยคณะวิทยากรผู้ให้ความรู้จากเทศบาลนคร นครสวรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิตทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ณ เทศบาลนคร นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Share.

About Author

%d bloggers like this: