บรรยายพิเศษ “การจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์”

0
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ในหัวข้อ “การจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)” ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
Share.

About Author

%d bloggers like this: