ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน

0

ตามที่วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีกำหนดจัดประชุมทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ความทราบแล้วนั้น
ในการนี้วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๓ วัน

Share.

About Author

%d bloggers like this: