Thursday, May 19

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย
นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ผศ.คร.สุพรต บุญอ่อน อาจารประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตจิตอาสา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ร่วมกันจัดโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558
และได้รับอุปถัมภ์กระเป๋าผ้า จำนวน 500 ใบเพื่อมอบเป็นอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน โดยพระครูนิวิฐปัญญากร เจ้าอาวาสวัดช่องแค และยังมอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งให้กับนักเรียนที่ประพฤติดีเรียนดี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยรั้ส(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Share.

%d bloggers like this: