สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ (วันที่ 2/3)

0
คณะผู้บริหารนำโดย พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิพากย์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาระยะที่ ๑๒” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์ศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

 

Share.

About Author

%d bloggers like this: