ขอเชิญบุคลากรสมัครใช้บริการ MCU-Mail และ G Suite For Education

0

ขอเชิญบุคลากรสมัครใช้บริการ MCU-Mail และ G Suite For Education

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติเข้าร่วมโครงการ G Suite for Education (ชื่อเดิม Google Apps for Education) และนำระบบมาใช้งานในมหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความที่ ๖๑๑๑.๒/๐๑๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญบุคลากรสมัครใช้งาน MCU-Mail และ G Suite for Education โดยสามารถสมัคร online ผ่านลิ้งค์ http://www2.it.mcu.ac.th/?page_id=7301

รายละเอียดเพิ่มเติม:http://www2.it.mcu.ac.th/?p=7311

Share.

About Author

%d bloggers like this: