Tuesday, June 28

เชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ก่อนสอบ

0

เรียนเชิญผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ก่อนสอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.
สถานที่ : อาคารเรียนใหม่ ๔ ชั้น

Share.
%d bloggers like this: