Wednesday, March 29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตพร้อมชำระค่าลงทะเบียน ภาคปกติ(จันทร์ – ศุกร์) ในวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๔ ชั้น หลังใหม่ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
Share.

Comments are closed.