หลักสูตร

การจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี
 พธ.บ. พระพุทธศาสนา

 ค.บ. สังคมศึกษา (๔ ปี)
 ร.บ. รัฐศาสตร์
 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
 น.บ. นิติศาสตร์
ระดับปริญญาโท
 พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 ค.ม. การสอนสังคมศึกษา

 รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
 ค.ม. พุทธบริหารการศึกษา
 ร.ม. รัฐศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
 พธ.ด. พระพุทธศาสนา
 ค.ด. พุทธบริหารการศึกษา
ประกาศนียบัตร
 ป.บส. การบริหารกิจการคณะสงฆ์