สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
พระครูนิรมิตสังฆกิจ
พระครูสมุห์ณรงค์  โฆสิตธมฺโม
พระครูนิพัทธกัลยาณวัฒน์, ดร.
พระครูนิวุตถ์ประชากร
อาจารย์วัฒนะ  กัลยาณ์พัฒนกุล
อาจารย์กิตติพัทธ์ โมราสุข
อาจารย์จรรยา ลินลา