สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระครูนิรมิตสังฆกิจ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
พระครูสมุห์ณรงค์  โฆสิตธมฺโม
พระครูนิวุตถ์ประชากร
อาจารย์วัฒนะ  กัลยาณ์พัฒนกุล
อาจารย์กิตติพัทธ์ โมราสุข
อาจารย์จรรยา ลินลา