Wednesday, February 8

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

   
  พระครูนิรมิตสังฆกิจ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 
พระครูสมุห์ณรงค์  โฆสิตธมฺโม พระครูนิวุตถ์ประชากร
ดร. วัฒนะ  กัลยาณ์พัฒนกุล อาจารย์กิตติพัทธ์ โมราสุข อาจารย์จรรยา ลินลา