สาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

พระครูใบฎีกามณฑล  เขมโก
ประธานหลักสูตร
พระครูสิริภูรินิทัศน์
รศ.ดร.สุพรต  บุญอ่อน
อาจารย์เนาวรัตน์  หอมขจร
อาจารย์จักรกฤษ กาบุตร
อาจารย์สุกิต เขียวพฤกษ์