สาขาวิชาสังคมศึกษา

รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
พระครูใบฎีกามณฑล  เขมโก
พระครูสิริภูรินิทัศน์
ผศ.ดร.สุพรต  บุญอ่อน
อาจารย์เนาวรัตน์  หอมขจร
อาจารย์จักรกฤษ กาบุตร
อาจารย์สุกิต เขียวพฤกษ์