สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม

 

รศ.พิกุล บุญยรัตพันธ์
ดร.ยรรยง ลันลอด
อาจารย์ภาวิณี บุญจันดา
นางสาวศศิพิชญ์นาถธ์  ดีสิงห์