สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม
รศ.พิกุล บุญยรัตพันธ์
พระมหายรรยง สุรปญฺโญ, ดร.
อาจารย์ภาวิณี บุญจันดา
อาจารย์แพรวพัตรา อัจฉริยปัญญากุล
นางสาวศศิพิชญ์นาถธ์  ดีสิงห์