สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.ศศิกิจจ์  อ่ำจุ้ย
ประธานหลักสูตร 

พระราชรัตนเวที, ดร.

 

ดร.ภาราดร  แก้วบุตรดี
อาจารย์อนงค์นาฏ  แก้วไพฑูรย์
อาจารย์อาณัติ เดชจิตร