Wednesday, February 8

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
 

ผศ.ศศิกิจจ์  อ่ำจุ้ย
ประธานหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตร์

 

 
พระราชรัตนเวที, ดร.
ดร.ภาราดร  แก้วบุตรดี
อาจารย์อนงค์นาฏ  แก้วไพฑูรย์
 
อาจารย์อาณัติ เดชจิตร