สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พระราชรัตนเวที, ดร.
อาจารย์ศศิกิจจ์  อ่ำจุ้ย 
พระมหาภาราดร  อมรเวที
อาจารย์อนงค์นาฏ  แก้วไพฑูรย์
ดร.สมบัติ นวลระออง
อาจารย์อาณัติ เดชจิตร
ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์