Wednesday, February 8

สาขาวิชารัฐศาสตร์

รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
 
อาจารย์พัชรินทร์  อยู่เย็น
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร์

พระครูสุชัยพัชรมงคล
ดร.วสุกิจจ์  เหล่าอินทร์