สาขาวิชารัฐศาสตร์

รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
อาจารย์พูลลาภ  จันทร์เฉลิม
ประธานหลักสูตร
พระครูสุชัยพัชรมงคล
อาจารย์พัชรินทร์   อยู่เย็น
ดร.วสุกิจจ์  เหล่าอินทร์