สาขาวิชารัฐศาสตร์

รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
อาจารย์พูลลาภ  จันทร์เฉลิม
อาจารย์ศศิกานต์  วิทยโชคกิติคุณ
อาจารย์พัชรินทร์   อยู่เย็น
พระครูสุชัยพัชรมงคล 
ดร.วสุกิจจ์  เหล่าอินทร์
ผศ.ร.อ.ดร.จอมชัย  เลิศอมรัฐ