Wednesday, February 8

สาขาวิชานิติศาสตร์

รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
รศ.วินัย ล้ำเลิศ
อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น
อาจารย์กิตินันธ์ จันทร์สืบแถว