สาขาวิชานิติศาสตร์

รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
รศ.วินัย ล้ำเลิศ
อาจารย์โสฬส วัฒนศิลป์
อาจารย์รัฐวัฒน์ สรรสรวิสุทธิ์
อาจารย์กิตินันธ์ จันทร์สืบแถว
อาจารย์คณิตพัฒน์ นาคะรัต
ผศ.นพพงษ์ จูห้อง