การจัดการเชิงพุทธ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ
พระครูนิพัทธกัลยาณวัฒน์, ดร.
ประธานหลักสูตร
พระศรโสภณ ปภสฺสโร, ดร.
ดร.สมบัติ นวลระออง
ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์