การจัดการเชิงพุทธ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ
พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร.
พระปลัดอุดร ปริปุณโณ, ดร.
พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร
พระครูธรรมธรสฐาพร  ปภสฺสโร
พระศรโสภณ ปภสฺสโร, ดร.