ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
999 ม.6 ถนนพวงทอง ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานวิทยาเขต โทร. 056-219998 , 056-219999
สำนักวิชาการ (สมัครเรียน ป.ตรี) โทร. 099-2066055
สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ (สมัครเรียน ป.บส.) โทร. 098-7957003
บัณฑิตศึกษา (สมัครเรียน ป.โท, ป.เอก) โทร. 083-4883016 , 087-7319199


facebook-logo-2 copy

พิกัด GPS

ที่ตั้ง

map11