Author: ณฐพัชร์

เมื่อวาน ๐๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นำโดย ผศ.ดร. ศิริโรจน์ นมเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม Army Farm Army Camp กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก

Read More

กองอำนวยการจัดสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ทีมงานเลขานุการฯ เปิดระบบให้ทดสอบ ก่อนสอบวัดผลเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๒/๒๕๖๔ (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๔ รหัส ๖๑ และนิสิตเทียบโอนรหัส ๖๓ ทุกส่วนจัดการศึกษา) โดยนิสิตสามารถเข้าสู่ระบบฯ เพื่อทำการเช็คสิทธิ์ของตนเองได้ที่ ระบบการวัดและประเมินผลออนไลน์ มจร (ตามส่วนจัดการศึกษาของตน) กดที่ลิ้งค์ https://exam2.mcu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น.      ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ itskill.mcu.ac.th

Read More

ปฏิทินจัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ เพื่อให้การจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาที่ใช้ข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการอำนวยการข้อสอบกลาง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕’๖๕ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิหินจัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ภาคการศึกษาที่ 6 โดยการสอบวัดผลการศึกษาแบบระบบออนไลน์ (E-Testing) ตามตาราง ดังนี้

Read More

ขอเชิญูผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ตรงกับวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhIl1CsSfLmiXXYEi-NvkjWaN0VN8-MRqSwNireyw3jvCvNA/viewform?fbclid=IwAR3UgvygB3ypE7zRHk7r7VNn5oDuODz_KgiZwhAQj__lnxetswM601nNsck

Read More

ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้มีการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แล้วนั้น บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามประกาศแนบท้าย ดังต่อไปนี้ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ชั้น ๑ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

Read More

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

Read More

วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม #สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) อายุ ๙๖ พรรษา ๗๖ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม อดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ผู้มีเมตตาคุณต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอบคุณภาพจากเพจ Watpaknam.bkk

Read More

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ได้มอบหมายให้ นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตนำนิสิตคือ นางสาวยุพา นิยมวนากร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา เข้าร่วมรับมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๔ณ ศาลากลาง ชั้น ๕ ห้องสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบโล่

Read More