Author: ชาคริต

ตารางสอนระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา ดาวน์โหลด ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ทุกสาขาวิชา ดาวน์โหลด ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ทุกสาขาวิชา ดาวน์โหลด ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ ทุกสาขาวิชา ดาวน์โหลด ตารางสอนชั้นปีที่ ๕ ทุกสาขาวิชา ดาวน์โหลด ตารางสอนนิติศาสตร์-ภาคบัณฑิต-รุ่น-๒ ดาวน์โหลด ตารางสอนนิติศาสตร์-ภาคบัณฑิต-รุ่น-๓ ดาวน์โหลด ตารางสอนนิติศาสตร์-ภาคบัณฑิต-รุ่น-๔ ดาวน์โหลด ตารางสอนภาคสมทบ-เรียนเสาร์-อาทิตย์ ดาวน์โหลด ตารางสอน ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ดาวน์โหลด

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้มีประกาศเรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้คลี่คลายลงเป็นบางพื้นที่แล้วนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกณรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงประกาศเปิดการเรียนการการสอนตามปกติทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปิดการเรียนการสอนดังกล่าวให้ปฏิบัติเป็นไปตามภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Read More

ตามที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาในระดับระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป. และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ได้จัดสอบผู้เข้าศึกษาต่อในระดับระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก โดยเรียงตามลำดับรายชื่อ ดังนี้

Read More

แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑ และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ และความในข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี) ฉายา สุโชโต นามสกุล สุขแจ่ม อายุ ๕๓ พรรษา ๓๒ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), กศ.ม. (บริหารการศึกษา) ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read More

บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (รอบ ภ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามประกาศแนบท้าย ดังต่อไปนี้

Read More

แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และความในข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ นางสาวสุกัญญาณัฏฐ นามสกุล อบสิน อายุ ๔๙ ปี วุฒิการศึกษา บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็น ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read More

แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑ และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ) ฉายา โชติธมฺโม นามสกุล สิทธิอินทร์ อายุ ๕๕ พรรษา ๓๔ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), Ph.D. (Social Science) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read More