Browsing: สำหรับนิสิต

ข่าวรับสมัครนิสิต

deneme bonusu วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี    (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า – เพล และน้ำปานะแก่พระภิกษุ สามเณร/ผู้ปฏิบัติธรรม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารประดิษฐานองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ #นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าร่วม…

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ๋ำจุ่ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ และนายณฐพัชร์ แนมบัว วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาโรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น และนายณฐพัชร์ แนมบัว วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับ สภานิสิต และกิจการนิสิตวิทยาเขตนครสววรรค์ ร่วมฟังสวดอภิธรรมพระอาจาราย์วิเชียร ปุญฺญาคโม เจ้าอาวาสวัดบ่อพยอม นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่3 นำโดย ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณะสภานิสิตสโมสรนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอเชิญรับฟังการบรรยาย ระเบียบวิธีการวิจัยชั้นสูง ทางพระพุทธศาสนา ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี วิทยากรบรรยาย วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ -…

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลด สาขาวิชาสังคมศึกษา ดาวน์โหลด สาขาวิชารัฐศาสตร์-ภาคปกติ ดาวน์โหลด สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์-ภาคปกติ ดาวน์โหลด สาขาวิชารัฐศาสตร์-ภาคเสาร์ อาทิตย์ ดาวน์โหลด รัฐประศาสนศาสตร์-ภาคเสาร์ อาทิตย์ ดาวน์โหลด สาขาวิชานิติศาสตร์-ภาคปกติ ดาวน์โหลด สาขาวิชานิติศาสตร์-ภาคบัณฑิต ดาวน์โหลด ป.บส. ดาวน์โหลด…