Browsing: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

พระพุทธศาสนา ปี ๑ ดาวน์โหลด ปี ๒ ดาวน์โหลด ปี ๓ ดาวน์โหลด ปี ๔ ดาวน์โหลด สังคมศึกษา ปี ๑ ดาวน์โหลด ปี ๒ ดาวน์โหลด…

เพื่อให้การบริหารเวลาเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อที่ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาดังต่อไปนี้

ช่องทางการเข้าสอบวัดประเมินผลเกณฑ์ฯ 📌itexam5.mcu.ac.th : สำหรับนิสิต รหัส 64 📌itexam4.mcu.ac.th : สำหรับนิสิต รหัส 63 📌itexam3.mcu.ac.th : สำหรับนิสิต รหัส 65 (เฉพาะกลุ่มเทียบโอน) —————————— 📌https://itskill.mcu.ac.th/?page_id=722 (ตรวจสอบสิทธิ์สอบ…

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงประกาศเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปิดการเรียนการสอนจะเป็นไปตามคู่มือและแนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์…

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้มีการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๑๙…

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์…

พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ / เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และพลโท สุริยะ  เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ และกองทัพภาคที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุน และประสานประโยชน์ร่วมกันด้านการศึกษา ของกำลังพลกองทัพภาคที่ 3  พร้อมความร่วมมือในการเขียนตำรา…

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษ โดยมีมติ ให้วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน วันศุกร์ที่ ๑๔ เมษายน (วันสงกรานต์) และวันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันหยุดชดเชย)…

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษ โดยมีมติให้วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันจักรี) เป็นวันหยุดราชการนั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงออกประกาศเรื่องวันหยุดราชการ ในส่วนงานสำนักงานวิทยาเขต สำนักวิชาการ…

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์…