Browsing: นิสิต

…….. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว(รอบ ๒) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ …….. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้ชำระค่าลงทะเบียนการเป็นนิสิตผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน เลขที่ 020140821651 ชื่อบัญชี วิทยาเขตนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดค่าลงทะเบียนตามแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว…