Browsing: สำหรับนิสิต

ข่าวรับสมัครนิสิต

สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมกับสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทาลัย เปิดระบบให้นิสิตเข้าทำการทดสอบ สอบออนไลน์ รายวิชาข้อสอบกลาง 1/2566 E-TESTING เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนในการเข้าทำทดสอบ เพื่อสร้างความคุ้นชินกับระบบสอบ ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2566

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ปริญญาปี ดาว์นโหลด ปริญญาตรี ๑ สาชาพระพุทธศาสนา สาขาสังคมศึกษา สาขารัฐศาสตร์ – รัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ ปริญญาตรี ๒ สาชาพระพุทธศาสนา สาขาสังคมศึกษา สาขารัฐศาสตร์ – รัฐประศาสนศาสตร์…

เพื่อให้การสอบวัดผลการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ในระดับประกาศนียบัตรฯ และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขอประกาศกำหนดการสอบวัดผลการศึกษา…

อบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารเรียนรวม ๔ ขั้น (หลังใหม่) วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เพื่อให้การจัดการสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการอำนวยการข้อสอบกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ จึงกำหนดปฏิทินการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖…

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.…

นักศึกษา นิสิต  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการ และนำพานไหว้ครูหลักสูตรละ ๒ รูป/คน ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารบัณฑิตศึกษา…

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพูนพื้นที่สีเขียว สร้างรมณียสถาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำใหญ่ (แก้มลิง)…

โดยที่เป็นการสมควรให้มีวิธีการบริหารจัดการเกี่ยวกับหอพักนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยหอพักนิสิต พุทธศักราช ๒๕๕๒ โดยอนุโลม วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงออกประกาศเรื่อง การจัดการเกี่ยวกับหอพักนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ดังต่อไปนี้