Browsing: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี รอบ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ทั่วไป ประจำวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.056-219996 , 092-4424263

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านไปร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นศิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสามเณร แด่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๕๙ รูป/คน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง…

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0968203369 นางสาวณัฐมญชุ์ ชนะศักดิ์

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings)