Year: 2023

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษ โดยมีมติให้วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันจักรี) เป็นวันหยุดราชการนั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงออกประกาศเรื่องวันหยุดราชการ ในส่วนงานสำนักงานวิทยาเขต สำนักวิชาการ…

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์…

ประกาศรายชื่อสภามหาวิทยาลัย มจร อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 68 ครั้งที่ 1/2566 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่🔎 https://lookerstudio.google.com/s/uVKamXCMYds

วันนี้ที่ 4 เมษายน 2566 ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพปริยัติเมธี รองศาสตราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระรามหลวง, เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ ********************* มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์…

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก…

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ มีความประสงค์จะปรับปรุงอาคาคหอประชุม วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ งาน ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐,๖๘๙.๖๒ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหกร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว…

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ มีความประสงค์จะปรับปรุงอาคาคเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ งาน ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๒๔,๗๗๙.๓๔ บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว…

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2565 ปริญญาตรี ๑ ดาวน์โหลด [pdf-embedder url=”http://www.nbc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/ตารางสอบ-ประจำภาคการศึกษาที่-2-2565-ป.ตรี-ชั้นป1-พุทธ.pdf” title=”ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2565 ป.ตรี ชั้นป1 “] ปริญญาตรี ๒ ดาวน์โหลด [pdf-embedder url=”http://www.nbc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/ตารางสอบ-ประจำภาคการศึกษาที่-2-2565-ป.ตรี-ชั้นป-2-พุทธ.pdf” title=”ตารางสอบ…