Year: 2023

แนะแนวหลักสูตร ปบ.ท. แก่กำนัน, ผญบ.,ผช.ผญบ., สารวัตรกำนัน อ.ชุมแสง นำโดยผศ.ศศิกิจจ์, ผศ.ดร.วสุกิจ และนายณฐพัชร์

แนะแนวหลักสูตร ปบ.ท. แก่กำนัน, ผญบ.,ผช.ผญบ., สารวัตรกำนัน อ.บรรพตพิสัย นำโดย ผศ.ดร.อัครเดช, ผศ.ศศิกิจจ์, นายณฐพชร และนายจักรี

แนะแนวหลักสูตร ปบ.ท. แก่กำนัน, ผญบ.,ผช.ผญบ., สารวัตรกำนัน อ.เมืองฯ นำโดยพระครูนิวุตถ์ประชากร, ผศ.ดร.วสุกิจ, อ.จาตุรงค์และอ.ศักดา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ พื่อให้การจัดการสอบวัดผลการศึกษารายวิชาที่ใช้ข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔.แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑…

คณะผู้บริหารและทีมงานนำโดย ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผช.ฝ่ายวิชาการ ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผช.ฝ่ายกิจการนิสิต รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง รองผอ.วส.ฝ่ายบริหาร ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์ รก.รองผอ.สำนักวิทยาเขต นายณัฐพัชร แนมบัว นายจักรี บัวยา ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาทุกระดับชั้นแด่บรรดากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น…

แนะแนวหลักสูตร ปบ.ท. แก่กำนัน, ผญบ.,ผช.ผญบ., สารวัตรกำนัน อ.ลาดยาว โดย ผศ.ดร.วสุกิจ,อ.จาตุรงค์และอ.ศักดา

แผนการขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายพลังบวร (บ้าน-วัด-ราชการ) โดยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมภาคีเครือข่าย 16 หน่วยงาน 5 องค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครสวรรค์ ….. ในปีที่ 2 นี้ภาคีเครือข่ายเริ่มผนึกกำลังเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาใน 4 แผนงาน 7 โครงการ 30 ตัวชี้วัด…