Author: ณฐพัชร์

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ มจร นครสวรรค์ “กล้วยไข่เกมส์” โดยมีคณะนักกีฬาจากวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการทั้ง 3 หน่วย เข้าร่วมทำการแข่งขัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

Read More

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับ และการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์  และหน่วยวิทยบริการ ของโซนภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬา เข้าแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ MCU เกมส์ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2558 โดยการตัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในครั้งนี้ มีนักกีฬาที่เข้าร่วมดังนี้ – มจร วิทยาเขตแพร่ – วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์(เจ้าภาพ) – วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก – มจร ห้องเรียนวัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี – มจร ห้องเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ – หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี – หน่วยวิทยบริการจังหวัดพิจิตร – หน่วยวิทยบริการจังหวัดกำแพงเพชร – หน่วยวิทยบริการจังหวัดตาก – หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

Read More

กำหนดการ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ MCU นครสวรรค์ “กล้วยไข่เกมส์” วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

Read More

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

Read More