Author: ณฐพัชร์

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ผศ.คร.สุพรต บุญอ่อน อาจารประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตจิตอาสา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ร่วมกันจัดโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558 และได้รับอุปถัมภ์กระเป๋าผ้า จำนวน 500 ใบเพื่อมอบเป็นอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน โดยพระครูนิวิฐปัญญากร เจ้าอาวาสวัดช่องแค และยังมอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งให้กับนักเรียนที่ประพฤติดีเรียนดี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยรั้ส(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Read More

ให้นิสิตทุกรูป/คนทำการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึง ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

Read More

ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความชราในสังคมไทยปัจจุบัน A STUDY ON BUDDHIST DOCTRINE FOR OLDNESS ROBLEM SOLUTION IN MODERN THAI SOCIETY โดย นางสาวกาญจนาณัฐ ชนะศักดิ์ รายละเอียด

Read More

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง  กำหนดการสอบวัดผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ รายละเอียด

Read More

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำโครงการโดยหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้ทราบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดและได้รับความเมตตาจาก ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน มาบรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผล” เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 106 อาคารธรรมกิตติวงศ์ หน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร

Read More

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยสำนักงานวิชาการ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ” วิทยากรให้ความรู้โดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกแห่งที่จัดการศึกษา ได้มีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาความรู้ประสบการณ์สร้างผลงานทางวิชาการ และสามารถจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งรวมถึงการฝึกปฏิบัติแนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ เมื้่อวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่คูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Read More

โครงการอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “บทบาทนิสิต กับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา” บรรยายให้ความรู้แก่นิสิตโดย พระมหาสุทัสน์ ติสสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

Read More

เรียน/เจริญพรผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการฯ ทั้ง 3 หน่วย เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

Read More

ผลการประกวดกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาคสงฆ์ ภาค ๔ (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์) เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

Read More