Author: ณฐพัชร์

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

Read More

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ (pdf) ดาวน์โหลดแบบ PDF>> http://mcuaad.mcu.ac.th/upload/downs/5b2c82d8805cbb5518513fc4322e1dcb.pdf แบบเอกสาร WOrd

Read More

นมัสการ/เรียน เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read More

รับชมย้อนหลัง บันทึกวีดีโอการสัมมนาทางวิชาการ “วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง” โดย นอ.ดร.นภัทร์  แก้วนาค นักวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ช่วงที่ 1 – 8(จบ) ช่วงที่ 1/8 https://www.youtube.com/watch?v=uLoS6KeLaCs ช่วงที่ 2/8 https://www.youtube.com/watch?v=hBwevIyzG2w ช่วงที่ 3/8 https://www.youtube.com/watch?v=_ZTsyswtlC4 ช่วงที่ 4/8 https://www.youtube.com/watch?v=zmRiynWTkX8 ช่วงที่ 5/8 https://www.youtube.com/watch?v=gN03DExabqI ช่วงที่ 6/8 https://www.youtube.com/watch?v=JlhXK2Ukhf8 ช่วงที่ 7/8 https://www.youtube.com/watch?v=dC_AKqd6iTM ช่วงที่ 8/8 https://www.youtube.com/watch?v=qV4drvPLlrU

Read More

สัมมนาทางวิชาการ “วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง” คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตปริญญาเอก เข้ารับฟังสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้โดย นอ.ดร.นภัทร์ แก้วนาค นักวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (ห้อง 2209) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Read More

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด

Read More

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิการยน 2558

Read More

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 และโครงการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ บริเวณอาคารหอพระ พระพุทธศรีสัพพัญญู พุทธอุทยานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิการยน 2558

Read More