Author: ณฐพัชร์

ภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Read More