คู่มือและแนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน

คู่มือและแนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม