ประกวดราคาก่อสร้างหอพักนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ด้วย E-Bidding

….. ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …..