Browsing: นิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอประกาศเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป **รายละเอียดทั้งหมด ตามประกาศที่แนบไว้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๒ ….. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 2 สาขาวิชา 1) พธ.ด. พระพุทธศาสนา 2) ค.ด. พุทธบริหารการศึกษา ….. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท)…

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ —– ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้เข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ตามวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งนำเอกสารตัวจริง/สำเนา มาแสดงเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และมารายงานตัวภายในกำหนด —– ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการรายงานตัว   https://drive.google.com/open?id=1aUxmZpJ43Fcn1vFFLUdGrNwGVN2LRZwD —– หากมีข้อสงสัยประการใดโทร. 082-9459584…

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ….. ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนด และโปรด นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ….. หากมีข้อสงสัยประการใดโทร. 082-9459584 (ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์)…

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์​รายงานตัว (รอบที่ ๓)​ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ …. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้ชำระค่าลงทะเบียนการเป็นนิสิตผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน เลขที่ 020140821651 ชื่อบัญชี วิทยาเขตนครสวรรค์ ในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป…

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ….. วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเรียน ๔๑๐๑ อาคารเรียนใหม่ …..

ประกาศ : กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๓) สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ระดับปริญญาตรี -อาคารสำนักงาน สำนักวิชาการ ….. ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก -อาคารหลวงพ่อคูณ ห้องบัณฑิตศึกษา ….. หรือสมัครทางออนไลน์ตามช่องทางที่สะดวก …..…