Browsing: อบรม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิตโดย พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ หลังกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับการทำงานเพื่อสังคม ในการปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน สู่การเป็นพระสงฆ์ต้นแบบนักพัฒนา” หลังจากนั้นเป็นการชี้แจงระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ โดย “ผศ.ดร.อานนท์…