โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖

โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิตโดย พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ หลังกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับการทำงานเพื่อสังคม ในการปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน สู่การเป็นพระสงฆ์ต้นแบบนักพัฒนา” หลังจากนั้นเป็นการชี้แจงระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ โดย “ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต” ถ่ายทอดประสบการณ์ปฏิบัติศาสนกิจ “รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดย พระครูสังฆรักษ์ชินรัตน์ อิทฺธิเตโช นิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๕ ในช่วงท้ายเป็นชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจและตอบ/ถามข้อสงสัย […]