มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ประจำปี 2567 สมัครเรียนปริญญาตรี สมัครเรียน ปริญญาโท-ปริญญาเอก  สมัครเรียน ป.บัณฑิต  หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)