2
2
10 รร พยุหะพิทยาคม1
10 รร พยุหะพิทยาคม1
11 รร บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา1
11 รร บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา1
12 รร วังบ่อวิทยา1
12 รร วังบ่อวิทยา1
12 รร ห้วยน้ำหอมพิทยาคาร1
12 รร ห้วยน้ำหอมพิทยาคาร1
14 รร ชุมแสงชนูทิศ1
14 รร ชุมแสงชนูทิศ1
15 รร หนองกรดพิทยาคม1
15 รร หนองกรดพิทยาคม1
16 รร ท่าตะโกพิทยาคม1
16 รร ท่าตะโกพิทยาคม1
17 รร ทับกฤชพัฒนา1
17 รร ทับกฤชพัฒนา1
ตารางสอบ 2566
ตารางสอบ 2566
1
1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การบริหารเวลาเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓0 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อที่ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑…

Read More

กิจกรรม/โครงการ

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำรับพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลวงพ่อคูณ…

Read More