ตารางสอนระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ดาวน์โหลด ตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ดาวน์โหลด ตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 ดาวน์โหลด ตารางสอนภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ดาวน์โหลด ตารางสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 5 ดาวน์โหลด ตารางสอนปริญญาตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์ ดาวน์โหลด ตารางสอนนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ดาวน์โหลด ตารางสอน ป.บส ดาวน์โหลด

ตารางสอนภาคเรียนที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)

ตารางสอนภาคเรียนที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

ตารางสอนนิสิตภาคสมทบ ชั้นปีที่ ๑,๒,๓ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒

ตารางสอนนิสิตภาคสมทบ ชั้นปีที่ ๑,๒,๓ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ *หากมีข้อสงสัยในรายวิชาใด กรุณาติดต่ออาจารย์ผู้สอน หรือสาขาวิชา

ตารางสอนระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางสอนระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 หากมีข้อสงสัยในรายวิชาใด สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ผู้สอน หรือสาขาวิชาได้โดยตรง