ตารางสอนภาคเรียนที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)

ตารางสอนภาคเรียนที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

ตารางสอนนิสิตภาคสมทบ ชั้นปีที่ ๑,๒,๓ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒

ตารางสอนนิสิตภาคสมทบ ชั้นปีที่ ๑,๒,๓ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ *หากมีข้อสงสัยในรายวิชาใด กรุณาติดต่ออาจารย์ผู้สอน หรือสาขาวิชา

ตารางสอนระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางสอนระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 หากมีข้อสงสัยในรายวิชาใด สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ผู้สอน หรือสาขาวิชาได้โดยตรง

ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ดาวน์โหลด ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 คลิ้กตามชั้นปี เพื่อดาวน์โหลด (PDF) > ชั้นปีที่ 1 > ชั้นปีที่ 2 > ชั้นปีที่ 3 > ชั้นปีที่ 4 > ชั้นปีที่ 5 > ภาคสมทบ > ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561