คณะผู้บริหารปัจจุบัน

พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์
พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร /
รก.ผอ.สำนักงานวิทยาเขต
ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป
ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต
พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี, ดร.
ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ
พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์
ผู้อำนวยการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 
ผศ.ดร.อมลวรรณ อบสิน
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาเขต
ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย
รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์
รองผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ
ดร.ชิตชนก ชนะศักดิ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาลัย
 
นายทรงเกียรติ์  เม่นสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
ส่วนสนับสนุนวิชาการ
นางสาวอมราวดี ชนะศักดิ์
ผู้อำนวยการ
ส่วนคลังและทรัพย์สิน
นางสาวณฐยา ราชสมบัติ 
ผู้อำนวยการ
ส่วนงานบริหาร
ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี
เลขานุการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา