คณะผู้บริหารปัจจุบัน

พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์
พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตร
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป
พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี
รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ
ผศ.ดร.อภิชญาณัฐโศภา อบสิน
รองผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ
ดร.คชามาต ชนะศักดิ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาเขต
ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์
ผู้อำนวยการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
นายทรงเกียรติ์  เม่นสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
ส่วนสนับสนุนวิชาการ
นางสาวอมราวดี ชนะศักดิ์
ผู้อำนวยการ
ส่วนคลังและทรัพย์สิน
นางสาวณฐยา ราชสมบัติ 
ผู้อำนวยการ
ส่วนงานบริหาร
นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์
รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาลัย