คณะผู้บริหารปัจจุบัน

พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์
พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตร
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป
พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี
ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ
พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ดร.คชามาต ชนะศักดิ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาเขต
ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน
รักษาการรองผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ
ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ผศ.ดร.อภิชญาณัฐโศภา อบสิน
รักษาการรองผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์
 
นายทรงเกียรติ์  เม่นสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
ส่วนสนับสนุนวิชาการ
นางสาวอมราวดี ชนะศักดิ์
ผู้อำนวยการ
ส่วนคลังและทรัพย์สิน
นางสาวณฐยา ราชสมบัติ 
ผู้อำนวยการ
ส่วนงานบริหาร