จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ส่วนภูมิภาค “หลักสูตรการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนการสอบออนไลน์ (MCU e-Learning, MCU e-Testing, Teaching Conference)”

ด้วยสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ส่วนภูมิภาค “หลักสูตรการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนการสอบออนไลน์ (MCU e-Learning, MCU e-Testing, Teaching Conference)” เพื่อเป็นการมอบนโยบายและร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จึงแจ้งให้คณาจารย์ทุกรูป/คน ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ID : ๙๑๓๔๒๒๕๕๕๗ รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้อาจารย์ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่คิวอาโค้ดด้านล่าง

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และหน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานีจามรีวิทยาลัยและนักศึกษาประจำสำนักงานต่าง ๆ , วิทยาลัยกีฬา, วิทยาลัยอาทิตย์อุทัยและคลังบริการฯ , แร่, เหมืองแร่มหาจุฬากทม.   ดาวน์โหลด

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตเข้ารับฟัง การบรรยายเรื่อง ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำระบบ “ธนาคารน้ําใต้ดินแบบพอเพียง” SGB (Sufficiency Groundwater Bank)

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตเข้ารับฟัง การบรรยายเรื่อง ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำระบบ “ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง” SGB (Sufficiency Groundwater Bank) วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาเขตนครสวรรค์ เวลา ๐๙.๓๐ น. การบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชาชนตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดย ดร.ภูนท สลัดทุกข์ คณะอนุกรรมาธิการกําหนด […]

สำนักวิชาการจัดโครงการอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักวิชาการจัดโครงการอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (๒๒๐๙) วันที่ 26 สิงหาคม 63 เวลา 08.30 – 16.00 น.

โครงการไหว้ครูบูรพาจารย์

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการไหว้ครูบูรพาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

พุทธอุทยานนครสวรรค์ ขอเชิญท่านและคณะร่วมพิธีปลูกป่าอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) ด้านหน้าองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเรียน ๔ ชั้นหลังใหม่ห้อง ๔๑๐๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์