พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และหน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานีจามรีวิทยาลัยและนักศึกษาประจำสำนักงานต่าง ๆ , วิทยาลัยกีฬา, วิทยาลัยอาทิตย์อุทัยและคลังบริการฯ , แร่, เหมืองแร่มหาจุฬากทม.   ดาวน์โหลด

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตเข้ารับฟัง การบรรยายเรื่อง ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำระบบ “ธนาคารน้ําใต้ดินแบบพอเพียง” SGB (Sufficiency Groundwater Bank)

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตเข้ารับฟัง การบรรยายเรื่อง ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำระบบ “ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง” SGB (Sufficiency Groundwater Bank) วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาเขตนครสวรรค์ เวลา ๐๙.๓๐ น. การบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชาชนตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดย ดร.ภูนท สลัดทุกข์ คณะอนุกรรมาธิการกําหนด […]

สำนักวิชาการจัดโครงการอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักวิชาการจัดโครงการอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (๒๒๐๙) วันที่ 26 สิงหาคม 63 เวลา 08.30 – 16.00 น.

โครงการไหว้ครูบูรพาจารย์

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการไหว้ครูบูรพาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

พุทธอุทยานนครสวรรค์ ขอเชิญท่านและคณะร่วมพิธีปลูกป่าอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) ด้านหน้าองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเรียน ๔ ชั้นหลังใหม่ห้อง ๔๑๐๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

โครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ภาวะการมีงานทํานิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ประจําปี ๒๕๖๓

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ภาวะการมีงานทํานิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ประจําปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อาคารสีชั้นหลังใหม่ ห้อง ๔๑๐๓

ประชุมชี้แจงงบประมาณการจัดกรรมโครงการ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเรียน/เจริญพร เชิญท่าน ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทำโครงการ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และผู่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณในการจัดทำโครงการวิทนาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้นที่๒ วิทยาเขตนครสวรรค์