Browsing: ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
เทศน์มหาชาติเวชสันดรชาดก ประจำปี 2560

เทศน์มหาชาติเวชสันดรชาดก ประจำปี 2560 แสดงธรรมเทศนาโดย พระครูโกวิทย์วชิรคุปต์ (พระอาจารย์เข็มเพชร) วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ข่าวกิจกรรม
พิธีไหว้ครูบูชาคุณบุรพาจารย์ 2560

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการ “พิธีไหว้ครูบูชาคุณบุรพาจารย์ ประจำปี 2560” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดูภาพทั้งหมดได้ที่ >> Facebook มจร วิทยาเขตนครสวรรคื

ข่าวกิจกรรม
คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาโซนภาคเหนือตอนล่าง

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 คณะนักกีฬาวิทยาเขตนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ ของโซนภาคเหนือตอนล่าง(โซนสีม่วง) ซึ่งในปี 2560 นี้ มจร วิทยาเขตแพร่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬา เข้าแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ MCU เกมส์…

ข่าวกิจกรรม
งานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดยพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีเปิด งานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ และรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ…

ข่าวกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ “สัมฤทธิ์ พันธุ์ค้า” ครั้งที่ 6

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560  สำนักงานมูลนิธิสัมทธิ์ พันธุ์ค้า จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียน มีความประพฤติเรียบร้อย กตัญญูรู้คุณบิดามารดา ที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 2 ทุน นายชนกันต์…

ข่าวกิจกรรม
กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 “MCU อู่ไทเกมส์”

  กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 “MCU อู่ไทเกมส์” วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 “MCU อู่ไทเกมส์” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม “เวทีมหาวิทยาลัยผู้นำ มหาวิทยาลัยเสริมสร้างสุขภาพ”

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยประธานสภานิสิต และนายกองค์กรสโมสรนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม “เวทีมหาวิทยาลัยผู้นำ มหาวิทยาลัยเสริมสร้างสุขภาพ” โดยการร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เพื่อรับฟังและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินการด้านองค์กรนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของทางมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา…

ข่าวกิจกรรม
ตัวแทนคณะนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ นักวิชาการศึกษา นำตัวแทนคณะนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา “แนวปฏิบัติที่ดีในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา (Goof Pratices : Anti…

ข่าวกิจกรรม
พิธีปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ภาคเหนือตอนล่าง ๘ จังหวัด(นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี) โดยมีนายสุธน บัววัฒน์…

ข่าวกิจกรรม
พิธีถวายกระเป๋าเอกสารแด่พระนิสิตชั้นปีที่ ๑

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายกระเป๋าเอกสารแด่พระนิสิตชั้นปีที่ ๑ โดยมีพระเทพปริยัติเมธ๊, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด โดยในพิธีถวายกระเป๋าฯ ในปี ๒๕๖๐ นี้ เป็นครั้งที่ ๑๔…

1 2 3 11