สํานักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์

เจริญพร ผู้แทนสํานักงานวิทยาเขต สํานักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เพื่อให้มีการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ และการจัดทําแผน ตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่คณะกรรมการได้แนะนํา ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ ในวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (๒๒๐๓) วิทยาเขตนครสวรรค์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาเขตนครสวรรค์

โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖

โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิตโดย พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ หลังกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับการทำงานเพื่อสังคม ในการปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน สู่การเป็นพระสงฆ์ต้นแบบนักพัฒนา” หลังจากนั้นเป็นการชี้แจงระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ โดย “ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต” ถ่ายทอดประสบการณ์ปฏิบัติศาสนกิจ “รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดย พระครูสังฆรักษ์ชินรัตน์ อิทฺธิเตโช นิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๕ ในช่วงท้ายเป็นชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจและตอบ/ถามข้อสงสัย […]

โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม และสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ และผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ นายประกอบ ดวงมาก และนายเพชร ยิ้มจันทร์ เข้าร่วมโครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม และสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ และผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง ระหว่างหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลปากน้ำโพ และเทศบาลนครสวรรค์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสืบเนื่องจากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้ดำเนินโครงการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยในการดูแลมากกว่า 120 ราย และส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้จัดเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ […]

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ​ เนื่อง​ในวัน​ปิยมหาราช

บุคลากร​วิทยาเขต​นครสวรรค์​ นำโดยนายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฯ และอาจารย์​อาณัติ เดชจิตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสน​ศาสตร์​ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ​ เนื่อง​ในวัน​คล้า​ยวัน​สวรรคต​พระ​บาท​สมเด็จ​พระจุลจอม​เกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ ณ ลานพิธี​หน้า​ศาลากลาง​จังหวัด​นครสวรรค์

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เพื่อถวา​ยเป็น​พระราช​กุศล

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ บุคลากรวิทยาเขตนครสวรรค์​ นำโดยนายทรงเกียรติ์ เม่น​สุวรรณ​์ ผู้​อำนวยการ​ส่วน​สนับสนุน​วิชาการ​ และนางสาว​ณฐ​ยา​ ราชสมบัติ​ ผู้​อำนวยการ​ส่วน​งานบริหาร​ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เพื่อถวา​ยเป็น​พระราช​กุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​เนื่อง​ในวันคล้ายวันสวรรคต​ พระบาท​สมเด็จ​พระจุลจอม​เกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพิธีหน้าศาลากลาง​จังหวัด​นครสวรรค์  

การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในระบบ MIS

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในระบบ MIS” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง) เรื่อง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ” โดยนางสาวเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (ฝ่ายพัสดุ) และนายประเสริฐ คำนวล รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (ฝ่ายการเงิน) ซึ่งการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ยุคลากรได้รับความรู้ มีทักษะ และเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติงาน ในระบบข้อมูลสารสนเทศ และบริหารงบประมาณที่มีอยู่จำกัดให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย […]

กิจกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา มจร. โซนภาคเหนือตอนล่าง

มจร. วิทยาเขต​เขต​นครสวรรค์​ นำโดย ผศ.ดร.ศิริโรจน์​ นาม​เสนา​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ และ ผศ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ รองผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​นครสวรรค์​ พร้อมด้วยคณะนักกีฬาวิทยาเขต​นครสวรรค์​ เข้าร่วม​กิจกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา มจร. โซนภาคเหนือตอนล่าง ในโครงการส่งเสริมสุขภาพ​และศักยภาพ​ในการปฏิบัติ​งาน​ของบุคลากร​ฝ่าย​คฤหัสถ์​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ล​งก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ โดยวิทยาลัย​สงฆ์​อุทัยธานี​เป็นเจ้าภาพ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี​ อ.บ้านไร่​ จ.อุทัยธานี  

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ Mcu.นครสวรรค์ ครั้งที่ 8 ชากังราวเกมส์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ริมปิง ดร.จุลพันธ์ ทับทิม อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ Mcu.นครสวรรค์ ครั้งที่ 8 ชากังราวเกมส์ ประจำปี 2562 โดยมี นายณัฐสันต์ นันทวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานหน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชรในนามคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกีฬาสัมพันธ์ในครั้งนี้ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา ภายใต้การกำกับของรัฐ เป็นสถานศึกษาทางพุทธศาสนาที่บูณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และมีหน่วยงานในกำกับ 3 แห่งประกอบด้วยวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร,วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ,และหน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร […]

อบต.ประดู่ยืนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์

สาขาวิชารัฐศาสตร์​ และสาขาวิชา​รัฐประศาสน​ศาสตร์​ นำโดย ผศ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ รองผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​นครสวรรค์​ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสน​ศาสตรบัณฑิตและนิต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดย นายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ประดู่ยืน และคณะผู้บริหารจาก อบต. ประดู่ยืน ณ ที่ทำการองค์การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ประดู่​ยืน​ ช่วงบ่ายเดินทางศึกษา​ดูงาน​โครงการ​หมู่บ้าน​รักษาศีล​ ๕​ และศูนย์การจัดการเรียนรู้ในชุมชน ณ หมู่บ้านประดู่ยืน และหมู่บ้านหนองปลาไหล ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี​ ในโครงการ​ศึกษา​ดูงาน​หลักสูตร​รัฐศาสตร​บัณฑิต​และ​รัฐประศาสน​ศาสตร​บัณฑิตลานสัก จังหวัด​อุทัยธานี http://www.robrawnews.com/2019/09/blog-post_400.html