สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์

พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ผศ.ศศิกิจจ์  อ่ำจุ้ย
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ดร.จิดาภา วิเชียรบุญญานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
พระเอกจิตต์ อธิปญฺโญ
นักวิชาการศึกษา
นายดิเรก ด้วงลอย
นักวิชาการศึกษา
นายศักดา พลเข้ม
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์
นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต)
นายจักรี บัวยา
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวธนิดา ศรประสิทธิ์
นักวิชาการการศึกษา