สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์

พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ผศ.ศศิกิจจ์  อ่ำจุ้ย
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ดร.จิดาภา วิเชียรบุญญานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
พระเอกจิตต์ อธิปญฺโญ
นักวิชาการศึกษา
นายศักดา พลเข้ม
นักจัดการงานทั่วไป
นายดิเรก ด้วงลอย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์
นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต)
นายณฐพัชร์  แนมบัว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายจักรี บัวยา
นักจัดการงานทั่วไป