สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์

นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

พระเอกจิตต์ อธิปญฺโญ
นักวิชาการศึกษา
นายศักดา พลเข้ม
นักจัดการงานทั่วไป
นายดิเรก ด้วงลอย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์
นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต)