สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์

พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร.
รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
พระเอกจิตต์ อธิปญฺโญ
นักวิชาการศึกษา
นายศักดา พลเข้ม
นักจัดการงานทั่วไป
นายดิเรก ด้วงลอย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์
นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต)